تازه های سایت

پربازدیدها

15. آذر 1396 - 12:31
توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان باشت صورت گرفت:
کشف 1/5 تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در باشت+تصاویر
سرپرست شبکه بهداشت باشت در گفتگو با خبرنگار باشت نیوز گفت:در بازدید کارشناسان و پرسنل شبکه بهداشت و درمان باشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی؛ خوراکی و نانوایی های شهرستان در چهار ماه گذشته یک تن و نیم مواد فاسد و غیر قابل مصرف را کشف و ضبط کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  باشت نیوز؛  سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری باشت نیوز گفت: در بازدید کارشناسان  و پرسنل  شبکه بهداشت و درمان باشت  از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی؛ خوراکی و نانوایی های شهرستان در چهار ماه گذشته یک تن و نیم  مواد فاسد و غیر قابل مصرف را کشف و ضبط کردند.

 

 

وی  در رابطه با کنترل و نظارت بر روی اجناس خوراکی در بازار شهرستان باشت  گفت: ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستم هاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند و  در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود.

فرشاد رستمی

فرشاد رستمی تصریح کرد: جهت دستيابي به اهداف بهداشت محيط، حفظ سلامت شهروندان و ناامن کردن محیط  برای کسانی که اقدام به تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی، ،بهداشتی وآرایشی تاریخ گذشته وفاسد شدنی در بازارشهرستان باشت می کنند ، واحد بهداشت محیط وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان این شهرستان اقدام به گشت ضربتی ، نظارت وکنترل بهداشتی  بازاردرسطح شهر وروستاهها را انجام دادند.

 

وی افزود: دراین زمینه بیش از یک تن  ونیم مواد غذایی تاریخ گذشته درچهار ماه گذشته جمع آوری وجهت ادامه مراحل قانونی صورتجلسه شد.

 

سرپرست شبکه بهداشت باشت عنوان کرد :  شبكه بهداشت و درمان شهرستان باشت با چهار مركز فعال از نظر بهداشت محيط،  شامل سه مركز روستايي آبدهگاه ،بوستان وچاه تلخ و یک  مركزپایگاه  شهري وهمچنين پرسنل ستاد شبکه بهداشت ودرمان در مناطق تحت پوشش این شبكه ، مشغول فعاليت جهت کنترل ونظارت بیشتر بربازار این شهرستان هستند.

شبکه بهداشت باشت

  فرشاد رستمی در زمینه کشف مواد تاریخ گذشته در باشت از شهروندان جهت همکاری با شبکه بهداشت ودرمان طلب همکاری کرد و تصریح کرد:  نظارت بر توزيع و فروش مواد غذايي و اماکن عمومي،لوازم آرایشی وبهداشتی  با استفاده از پرسنل موجود در حداقل زمان ممکن، از اهداف مهم و اوليه بهداشت محيط مي باشد.

 

 

وی  برخی ازبرنامه های دردست اجرای این شبکه درزمینه بهداشت محیط را اینگونه عنوان کرد واظهارکرد؛  نظارت براجرای استانداردها،دستورالعمل هاومقررات بهداشت محیط  
نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی مراکزتهیه وتوزیع ،نگهداری وفروش موادخوردنی وآشامیدنی وبهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکزبهداشتی درمانی ،مراکزآموزشی وتربیتی ،مراکزکاربردپرتوهای یونسازدرپزشکی به منظوراجرای مقررات وآئین نامه هاواستانداردهای مربوطه واظهارنظرکارشناسی پیرامون نقایص آنها نظارت براجرای استانداردها .

شبکه بهداشت باشت

همچنین دستورالعمل هاومقررات بهداشت محیط تهیه وتنظیم برنامه های اضطراری باهماهنگی مرکزبهداشت استان وشرکت درمبارزه بااپیدمی هاوتأمین بهداشت محیط به هنگام بروزسوانح وحوادث ،بلایاوهمکاری باسایرواحدهای ذیربط، رسیدگی به شکایات واصله مربوط به بهداشت محیط وارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق، همکاری دربرنامه ریزی هاوبررسی برنامه های بهداشت محیط بامقام مافوق، جمع آوری ،تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات درزمینه بهداشت محیط است.

 

از دیگر برنامه های این شبکه بهداشت نظارت وارزشیابی عملکردمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی،خانه های بهداشت دراموربهداشت محیط ، كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب، بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه،
بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه ، بازدید،نظارت وکنترل بهداشتی کشتارگاه های دام وطیوروسایرفرآورده های خام دامی واعلام نواقص بهداشتی آنهابه ادارات ذیربط است.

 

شبکه بهداشت باشت
سرپرست شبکه بهداشت شهرستان باشت از برنامه های دیگر این شبکه به نمونه برداری وکنترل بهداشتی موادخوردنی آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی وارسال نمونه های مربوط به آزمایشگاه وتفسیرنتایج آنها وانجام اقدام لازم برابرمقررات، تعیین اولویت هابرای اجرای طرح های بهداشت محیط ونظارت براجرای آنها ، بررسی وکنترل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی مطابق بااستانداردهای مصوب ودستورالعمل های بهداشتی خبر داد.

 

وی افزود: نظارت وکنترل بهداشتی دربهره برداری ونگهداری تأسیسات آب شرب وارائه طریق درجهت رفع نواقص مشاهده شده به ادارات ذیربط،
بررسی وکنترل نقشه های اجرایی جهت احداث وتوسعه تأسیسات بهداشتی ،اماکن عمومی ، مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی وکارگاه هاوکارخانجات موادغذایی به منظورانطباق باموازین بهداشتی قبل ازاجرا،  نظارت وکنترل بهداشتی برنحوه روش های جمع آوری ومحل دفع زباله شهری ،روستایی وسایرخدمات شهری که شهرداری انجام می دهند.

شبکه بهداشت باشت

فرشاد رستمی تصریح کرد: شرکت فعال درعملیات بهداشت محیط روستاهاازطریق آموزش های مردمی وجلب همکاری بین بخشی به منظورجمع آوری ،حمل وبازیافت ودفع بهداشتی زباله ،دفع بهداشتی مدفوع وکودحیوانی ، بهسازی معابروجداسازی نگهداری دام وپرندگان ازمحل سکونت ،دفع بهداشتی فاضلاب هاوهمکاری درجهت بهسازی منابع وکنترل کیفی آب آشامیدنی وسایرمسائل بهداشت محیطی درروستاها از جمله کارهای ضربتی این شبکه بهداشت استو جز مهمترین برنامه های این شبکه بهداشت است.

 

انتهای پیام/س
 

نظرات کاربران