تب‌های اولیه

ازدواج
15% (74 رای)
بیکاری
46% (228 رای)
اعتیاد
9% (45 رای)
اختلافات خانوادگی و طایفه ای
4% (19 رای)
فقر
19% (92 رای)
نبود امکانات رفاهی
6% (28 رای)
سایر...
2% (11 رای)
تمام آرا: 497