تب‌های اولیه

رفع محرومیت
18% (9 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
12% (6 رای)
اشتغال
27% (14 رای)
مبارزه بار پارتی بازی
43% (22 رای)
تمام آرا: 51