تب‌های اولیه

رفع محرومیت
14% (12 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
12% (10 رای)
اشتغال
30% (25 رای)
مبارزه بار پارتی بازی
44% (37 رای)
تمام آرا: 84