تب‌های اولیه

بیکاری جوانان
51% (22 رای)
کم آبی در شهرستان
16% (7 رای)
مباحث فرهنگی
2% (1 رای)
ازدواج
21% (9 رای)
طرح های عمرانی
5% (2 رای)
سایر موارد..
5% (2 رای)
تمام آرا: 43