اشتراک در نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشت نیوز